دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 8، مهر 1401، صفحه 1-165 

پژوهشی

ارزیابی کودک همسری در آیینه فرهنگ قرآنی

صفحه 8-33

10.22034/jksl.2022.354915.1141

فرزاد دهقانی؛ احمد ربانی خواه؛ علی یحیایی


تحلیل و بررسی شیوه‌های تعزیری در قرآن و سیر تاریخی تاثیر پذیری فقه شیعه از آن

صفحه 104-125

10.22034/jksl.2022.345076.1106

جواد ثوابی طرقی؛ فخرالدین ابوئیه؛ احمدرضا بهنیافر؛ علی پور قصاب امیری