ارزیابی مؤلفه‌های فرهنگی شهر طیّب از منظر قرآن (مطالعه موردی: شهر مراغه)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم

2 دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم / دانشکده علوم قرآنی مراغه

چکیده

امروزه شناخت و معرفی شهر مطلوب اسلامی از مهم‌ترین چالش‌های محققان و متولیان مسائل شهری است. به جهت هجوم همه‌جانبه فرهنگ غرب و تقلید از الگوهای مدرنیته غربی، ترسیم مختصات و مبانی شهر طیب با رویکرد فرهنگی براساس آیات قرآن، استراتژی آگاهانه جهت رفع معضلات شهری است. از این‌رو پژوهش حاضر درصدد است تا با استفاده از نرم‌افزار SPSS، وضعیت فرهنگی شهر مراغه را با مؤلفه‌های فرهنگی شهر طیب از منظر قرآن در قالب 12 شاخص اصلی و 36 گویه ارزیابی نماید. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش کار توصیفی- تحلیلی می‌باشد. برای جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز از دو روش اسنادی و پیمایشی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که وضعیت فرهنگی شهر مراغه در مؤلفه‌های فرهنگی تجلّی توحید در فضاى شهر، رونق عبادت در شهر، اخلاص و پرهیز از ظاهرگرایی و مقدس‌مآبی، برقراری عدالت، گسترش ذکر و تذکر در شهر، رعایت عفت عمومی و هویت و عدم خودباختگی، با مؤلفه‌های فرهنگی شهر طیب از منظر قرآن تفاوت معناداری دارد به طوری که شهر مراغه به لحاظ مؤلفه فرهنگی ذکر شده، فاصله زیادی با معیارهای شهر طیب از منظر قرآن کریم دارد. اما در مؤلفه‌های فرهنگی گسترش تقوا و معنویت در شهر، شهر توکّل کنندگان، تأمین امنیت و آرامش، ضرورت وحدت در شهر و شهر اخلاق مدار، تفاوت معناداری با معیارهای شهر طیب اسلامی ندارد. در این پنج مؤلفه ذکر شده وضعیت فرهنگی شهر مراغه در مقایسه با معیارهای شهر طیب اسلامی در سطح قابل قبولی قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the cultural components of the city of Tayyeb from the perspective of the Qur'an (Case study: Maragheh city)

نویسندگان [English]

 • Mohammad Sobhani Yamchi 1
 • Ali Eshghi 2
1 Member of the faculty of the Holy Quran University of Sciences and Education, Maragheh Faculty of Quranic Sciences, Iran.
2 Senior expert of the Holy Quran University of Sciences and Education, Maragheh Faculty of Quranic Sciences, Iran
چکیده [English]

Today, recognizing and introducing the ideal Islamic city is one of the most important challenges for researchers and managers of urban issues. Due to the all-round invasion of western culture and imitation of western modernity patterns, drawing the coordinates and foundations of Tayyeb city with a cultural approach based on the verses of the Quran is a conscious strategy to solve urban problems. Therefore, the current research is trying to evaluate the cultural situation of Maragheh city with the cultural components of Tayyab city from the perspective of the Qur'an in the form of 12 main indicators and 36 items using SPSS software. This research is applied in terms of its purpose and descriptive-analytical in terms of its nature and working method. Two documentary and survey methods have been used to collect the required information. The results of the research show the cultural status of the city of Maragheh in the cultural components of the manifestation of monotheism in the city, the prosperity of worship in the city, sincerity and avoidance of appearance and sanctity, the establishment of justice, the expansion of remembrance and reminder in the city, observance of public chastity and identity and lack of selfishness. It has a significant difference with the cultural components of the city of Tayyab from the perspective of the Quran, so that the city of Maragheh is far from the standards of the city of Tayyab from the perspective of the Holy Quran in terms of the mentioned cultural components. However, in the cultural components of the expansion of piety and spirituality in the city, the city of those who trust, providing security and peace, the need for unity in the city and the ethical city, there is no significant difference with the criteria of the city of Islamic Tayyab, and in these five components, the cultural situation of the city of Maragheh is compared It is at an acceptable level by the standards of the Islamic city of Tayyab.

کلیدواژه‌ها [English]

 • city
 • Tayyib city
 • cultural components
 • Holy Quran
 • Maragheh
 • اراکی، محسن، (1394ش)، فقه نظام عمران شهری، http://www.mohsenaraki.com/fa (دسترسی در تاریخ 15/4/1396).
 • ابن خلدون (1391ش)، المقدمة ابن خلدون، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، ج1.
 • تقوایی، علی اکبر و خدایی، زهرا،1390، شخصیت شناسی شهر اسلامی با تأکید بر ابعاد کالبدی شهر اسلامی،تهران، فصل نامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی، شماره 4.
 • خیام باشی، احسان، تقوایی، مسعود، وارثی، حمیدرضا، نقش اجراء (1396ش)، «کاربری ها و فضاهای کالبدی شهرهای اسلامی در ظرفیت سازی تاب آوری شهری»، چهارمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، معماری، توسعه شهری، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
 • خیام باشی، احسان، بانکی پور، امیرحسین، جهانبخش، عباس، سلمانی، حسن، نمازی، احسان (1396)، «شهر طیب، الگویی مطلوب در باز آفرینی شهر ایرانی- اسلامی»، چهارمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، معماری، توسعه شهری، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
 • شورای عالی شهرسازی و معماری (14/12/1391ش)، «سند شاخص­های لازم الرعایه جهت نیل به شهرسازی و معماری اسلامی- ایرانی».
 • شکوئی، حسین (1377ش)، اندیشه های نو در فلسفه جغرافیا (جلد اول)، تهران: انتشارات گیتا شناسی.
 • فلامکی ، محمد منصور (1385ش)، فارابی و سیر شهروندی در ایران، تهران: نشر فضا.
 • فارابی، محمد (1398ش)، آراء اهل المدینة الفاضلة، تهران: دار زین‌العابدین.
 • مطلبی، مسعود، نادری، محمد مهدی (1388ش)، «بررسی تطبیقی مفهوم آرمانشهر در اندیشه سیاسی اسلام، ایران و غرب»، بررسی تطبیقی مفهوم آرمانشهر در اندیشه سیاسی اسلام، ایران و غرب،فصلنامه مطالعات سیاسی، سال دوم، شماره 6، ص146-125.
 • کارگروه علمی- تخصصی شهر ایرانی- اسلامی دبیرخانه دائمی شهر اسلامی (1396ش)، مطالعات مدل مفهوم شهر طیب.
 • خامنه ای، سید علی (08/02/1378ش )، پیام به مناسبت آغاز به کار شوراهای اسلامی شهر و روستا.
 • خامنه ای، سید علی (08/02/1386ش )، پیام به مناسبت آغاز به کار شوراهای اسلامی شهر و روستا.
 • خامنه ای، سید علی (09/02/1392ش)، بیانات در اجلاس جهانی علما و بیداری اسلامی.
 • خامنه ای، سید علی (22/11/1397ش)، بیانیه گام دوم انقلاب.
 • نوروزی، قدرت ا...، حسینی نیا، سید احمد، خیام باشی، احسان، بدخشیان، سید احسان، نصر اصفهانی، مرتضی، اکرامی، محمدصادق (1400 الف)، در آستانه آرمانشهر ایرانی- اسلامی (معرفی اهم منابع و دیدگاه های معماری و شهرسازی در ایران)، اصفهان: انتشارات سامان فرهنگی تفریحی ورزشی شهرداری اصفهان.
 • نقی زاده، محمد (1378ش)، «مقدمه ای بر روش های احیاء شهر اسلامی در توسعه های شهری معاصر»، فرهنگستان علوم, ص 66-31.
 • نقی زاده، محمد (1393ش)، شهر زیبا، اصفهان، انتشارات سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان.
 • نقی زاده، محمد (1390ش)، شهر آرمانی اسلام یا فضای حیات طیبه، تهران: نشر شهر.
 • نقره کار، عبدالحمید، شهر ایرانی- اسلامی، قطب معماری اسلامی، خرداد 1393.
 • نوروزی، قدرت ا...، حسینی نیا، سید احمد، خیام باشی، احسان، بدخشیان، سید احسان، نصر اصفهانی، مرتضی (1400 ب)، خشتِ بهشت( تصویرنگاری اصول و شاخص‌های معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی)، جلد اول (شهرسازی)، اصفهان: انتشارات سامان فرهنگی تفریحی ورزشی شهرداری اصفهان.
 • نوروزی، قدرت ا...، حسینی نیا، سید احمد، خیام باشی، احسان، بدخشیان، سید احسان، نصر اصفهانی، مرتضی (1400 ج)، خشتِ بهشت( تصویرنگاری اصول و شاخص‌های معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی)، جلد دوم: مسکن ، اصفهان: انتشارات سامان فرهنگی تفریحی ورزشی شهرداری اصفهان.
 • نوروزی، قدرت ا...، حسینی نیا، سید احمد، خیام باشی، احسان، بدخشیان، سید احسان، نصر اصفهانی، مرتضی (1400 د)، خشتِ بهشت( تصویرنگاری اصول و شاخص‌های معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی)، جلد سوم (مسجد)، اصفهان: انتشارات سامان فرهنگی تفریحی ورزشی شهرداری اصفهان.
 • Good, Dion, The middle Eastern Islamic City: Type and Morphology.
 • Kubat, A.S., et. al., Characterization of Street Networks in Turkish-Islamic Urban Form.