اهداف و چشم انداز

فصلنامه «قرآن، فرهنگ و تمدن» با رویکرد تبیین اندیشه های قرآنی در ایجاد فرهنگ و تمدن اسلامی فعالیت خود را از پاییز 1399 آغاز کرد.

اهداف این مجله به شرح زیر است:

- گسترش و ارتقای فرهنگ و معارف قرآنی

- گسترش مطالعات قرآنی در بافت تاریخی و تمدنی

-همکاری با پژوهشگران پژوهشگاه های قرآنی و مراکز تاریخ، فرهنگ و تمدن اسلامی.

-ایجاد فضایی برای نقد افکار و ایده ها برای تعالی

- تلاش در جهت بهره وری باید از اندیشه های نوین قرآنی به ویژه در بعد تمدنی باشد.

- پرداختن به موضوعات میان رشته ای قرآن، تاریخ، فرهنگ و تمدن

موضوعات مورد پذیرش:

فصلنامه قرآن، فرهنگ و تمدن در پی آن است که با ارائه مقالات اندیشمندان و فرهیختگان به تبیین تمدن اسلامی و همخوانی آن با فرهنگ غنی دینی که از سرچشمه قرآن و کلام معصومین سیراب میشود، بپردازد.

امید وافر داریم پژوهشگرانی که چنین دغدغهایی دارند، با ارسال پژوهشهایِ مکتوبِ خود که حداقل یکی از شاخصهای زیر را دارا باشد این فصلنامه را یاری رسانند:

1- قرآن و تمدن:

الف) مولفه های تمدنی قرآن

ب) مباحث تمدن اسلامی و زیر شاخه های آن با استناد به قرآن کریم

ج) تمدن نوین قرآنی

د) مقایسه تمدن قرآنی با دیگر تمدنها

ه) تمدنها از نگاه قرآن

و) مستشرقان و تمدن قرآنی

ز) تحلیل تاریخی قرآن در ابعاد مختلف

ح) سیر تاریخی قرآن پژوهی

ط) تحلیل قصص و موضوعات قرآن با رویکرد تمدنی

ی) سیره انبیاء و معصومین با رویکرد قرآنی

2- قرآن و فرهنگ:

الف) فرهنگ ها از منظر قرآن

ب) تاثیرات فرهنگی قرآن

ج)مقایسه فرهنگ قرآنی با دیگر فرهنگها

د) قرآن و فرهنگ اجتماعی

ه) مستشرقان و فرهنگ قرآنی

و) شاخصهای فرهنگ ساز قرآن در ابعاد فردی