اهداف و چشم انداز

فصل نامه "قرآن، فرهنگ و تمدن" با رویکرد تبیین اندیشه های قرآنی در ایجاد فرهنگ و تمدن اسلامی در پاییز سال 1399آغاز به فعالیت کرده است.

اهداف این مجله به شرح زیر است :

-گسترش واعتلای فرهنگ ومعارف قرآن

-بسط مطالعات  قرآنی در زمینه تاریخی و تمدنی

-همکاری با پژوهشگران مراکز قرآن پژوهی و تاریخ وفرهنگ  وتمدن اسلامی .

-ایجاد فضایی برای نقد افکار واندیشه ها برای تعالی رساندن

- تلاش در جهت بهره وری بایسته  از اندیشه های روز آمد قرانی بخصوص در بعد تمدنی .

-پرداختن به موضوعات میان رشته ای  قرآن وتاریخ وفرهنگ وتمدن.

لذا از تمامی اساتید و پژوهشگران عزیز دعوت می شود مقالات مرتبط با سرفصل های این مجله را جهت انتشار علاقه مندان ارسال فرمایند.