هزینه پذیرش و داوری مقالات

بررسی اولیه مقاله و تطابق آن با موضوعات مصوب فصل نامه به صورت رایگان و طبق مصوبه وزارت علوم در تاریخ 1401/02/24 نویسندگان محترم باید جهت داوری مقالات مبلغ 2000000 ریال (دویست هزار تومان)  و مبلغ 6000000 ریال (ششصد هزار تومان) جهت ویراستاری و صفحه آرایی مقاله به شماره حساب0109417228003 بانک ملی ( شماره کارت : 6037997599086411) به نام دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم واریز کنند و فیش واریزی را همراه با اصل مقاله ارسال نمایند.

1 بررسی اولیه مقاله و تطابق آن با موضوعات مصوب فصل نامه رایگان
2 داوری مقالات دویست هزار تومان
3 انتشار مقاله (ویراستاری، صفحه آرایی) ششصد هزار تومان