فرایند پذیرش مقالات

در این فصلنامه پس از دریافت مقاله ارزیابی اولیه صورت می پذیرد و پس از آن هم زمان برای دو داور  ارسال می گردد و نتایج داوری شامل رد مقاله، نیاز به اصلاح و ارسال مجدد، پذیرش با اصلاحات و پذیرش مقاله ، حد اکثر ظرف مدت 2 ماه انجام می گردد و نتیجه از طریق صفحه نویسنده و ایمیل به ایشان اطلاع رسانی خواهد شد.