اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سید احمد سجادی جزی

سطح 4 ( دکتری) فقه و اصول رئیس دانشکده علوم قرآنی اصفهان، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، قم، ایران.

sas_313yahoo.com

سردبیر

محمد علی چلونگر

دکتری تاریخ اسلام استاد گروه تاریخ و ایرانشناسی ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

ltrold.ui.ac.ir/~m.chelongar/
m.chelongaryahoo.com
0000-0001-9632-7291

h-index: 1  

دبیر تخصصی

نصراله شاملی

دکتری زبان و ادبیات عرب استاد تمام گروه زبان و ادبیات عرب ،دانشکده زبانهای خارجی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

shameli1332gmail.com
0000-0002-5211-9375

اعضای هیات تحریریه

محمد علی مهدوی راد

سطح 4(دکتری ) فقه و اصول اسلامی دانشیارعلوم قرآن و حدیث، پردیس فارابی ، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

mahdaviradisca.ac.ir

نعمت الله صفری فروشانی

دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشیار، جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران.

www.nsafari.ir/
nsafari8gmail.com

محمد حسین رجبی دوانی

دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشیار تاریخ و تمدن اسلامی دانشگاه جامع امام حسین (ع),تهران، ایران
رئیس بنیاد ایران شناسی

mhrajabidavanigmail.com

رحمان عشریه

دکتری تفسیر و علوم قرآن کریم دانشیار گروه تفسیر و علوم قرآن،دانشکده علوم قرآنی قم، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، قم، ایران.

oshryehquran.ac.ir
0000-0001-5558-3221

سید محمد نقیب

دکتری تفسیر و علوم قرآنی دانشیار گروه تفسیر و علوم قرآنی، دانشکده علوم قرآنی قم، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، قم، ایران.

amin200057yahoo.com

محسن دیمه کار گراب

دکتری علوم قرآن وحدیث دانشیار گروه تفسیر، دانشکده علوم قرآنی مشهد، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، قم، ایران.

mdeymekargmail.com
0000-0002-9219-0870

اعضای هیات تحریریه بین المللی

عمار عبودی محمد حسین نصار

دکتری تاریخ استاد گروه تاریخ دانشگاه کوفه

drammarnassar73yahoo.com
0000-0002-8125-5771

هادی عبد النبی محمد التمیمی

دکتری تاریخ پروفسورتاریخ و رئیس دانشکده علوم اسلامی دانشگاه اسلامی نجف اشرف

haady.altemeemyyahoo.com
0000-0001-6025-9135

h-index: 2  

مدیر داخلی

مهدی اثنی عشران

دکتری مدیریت رسانه دکتری مدیریت رسانه، واحد اصفهان(خوراسگان)،دانشگاه آزاد اسلامی،اصفهان،ایران.

esnaashargmail.com
0000-0002-1267-9159

کارشناس نشریه

لیلا قصابی

کارشناس نشریه، دانشکده علوم قرآنی اصفهان، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، قم، ایران.

ghasabiquran.ac.ir

ویراستار ادبی

روح الله ناظمی

دکتری علوم قرآن و حدیث استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده علوم قرآنی زاهدان، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، قم ، ایران.

rnazemimail.quran.ac.ir
0000-0002-7260-6824

ویراستار انگلیسی

مهدی حبیب اللهی

دکتری علوم قرآن و حدیث استادیار گروه زبان های خارجی و مطالعات بینا فرهنگی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، قم، ایران.

habibolahigmail.com
0000-0002-8411-101X

ویراستار عربی

کبری راستگو

دکتری زبان و ادبیات عربی دانشیار زبان و ادبیات عرب، دانشکده علوم قرآنی مشهد، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، قم، ایران

rastgooquran.ac.ir
0000-0003-1644-037x

صفحه آرا

نجمه عکاف زاده

دانشکده علوم قرآنی اصفهان

akaf410gmail.com

حسابدار

عبدالرسول دری

دانشکده علوم قرآنی اصفهان

dori1360chmail.ir

تیم اجرایی

مجتبی میرزاخانی

دانشکده علوم قرآنی اصفهان

mojtabamirzakhani7gmail.com

اعضای مشورتی هیات تحریریه

مجتبی قربانیان

دکتری علوم قرآن و حدیث استادیار علوم قرآن و حدیث ، دانشکده علوم قرآنی اصفهان،دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، قم ، ایران.

m.ghorbanianquran.ac.ir
0009-0007-3004-4214