دوره و شماره: دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 10، اسفند 1401، صفحه 1-163 
مقایسه و ارزیابی نقش‌های جنسیتی در فرهنگ قرآن کریم

صفحه 128-148

10.22034/jksl.2023.355904.1142

سعیده الهی دوست؛ سید محمد قلمکاریان؛ مهتاب رضاپور؛ علی ربانی