کاوشی در مفهوم فرهنگ روزمرگی از دیدگاه قرآن کریم

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

10.22034/jksl.2024.426545.1281

چکیده

"روزمرّگی" از اصطلاحات عصر مدرنیسم است و انسان مدرن را اسیر خود ساخته است. روزمرگی، تکرار زندگی روزمره با اکتفا به اهداف پست و به دور از رشد است. نظر به فراگیر شدن چالش "روزمرّگی" در دوران معاصر، این پژوهش در نظر دارد تا در چارچوب روش تحلیلی-توصیفی به بررسی این مفهوم در قرآن کریم بپردازد. معادل لفظی صریح و روشنی برای اصطلاح روزمرّگی در قرآن کریم وجود ندارد، اما با مطالعه و تحلیل آیات قرآن کریم به دست می‌آید که طیف وسیعی از آیاتی که به زندگی دنیا و سبک زندگی مادی اشاره دارد، مشتمل بر مؤلفه‌های روزمرگی است. نکته حائز اهمیت آن است که انسان ناگزیر از زندگی روزمره است و این مسأله با روزمرگی تفاوت دارد؛ از این رو در قرآن کریم نیز این دو موضوع از یکدیگر تفکیک شده است. قرآن کریم انسان را از سرگرمی به تکرارهای بی‌ارزش و اهداف پست نهی می‌کند و از هرگونه توقف و ایستایی در گذر زمان و عدم رشد بلکه افول و سقوط نهی کرده است. این سرگرم شدن به امور روزمره و بی‌توجهی به رشد و کمال اصیل، انسان را از درک درست معنای حقیقی زندگی باز‌می‌دارد و به افسردگی مبتلا می‌سازد. به میزانی که این نشانه‌ها در زندگی انسان نمایان شود به روزمرگی مبتلا شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Exploring the concept of “everydayness” culture from the perspective of the Holy Quran

نویسندگان [English]

  • zahra sarfi 1
  • Mohaddeseh Karimi nia 2
1 Assistant Professor of Department of Quranic Studies and Hadith, Faculty of Theology, Alzahra University, Tehran, Iran
2 Graduatedof Department of Quranic Studies and Hadith, Faculty of Theology, Alzahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

"Everydayness" is one of the terms of the modernism era and it has captured the modern man. "Everydayness" is the repetition of daily life by limiting itself to low goals and far from growth. Considering the prevalence of the challenge of "Everydayness" in the contemporary era, this research considers to investigate the concept of "Everydayness" in the Holy Quran within the framework of analytical-descriptive method. There is no explicit and clear verbal equivalent for the term daily life in the Holy Quran, but by studying and analyzing the verses of the Holy Quran, it is obtained that a wide range of verses that relate to the life of the world And it refers to the material lifestyle, it includes the components of daily life. The important point is that humans are inevitable in everyday life and this issue is different from everyday life; Therefore, in the Holy Quran, these two issues are separated from each other.The important point is that humans are inevitable in everyday life and this issue is different from everyday life.The Holy Qur'an forbids a person from having fun with worthless repetitions and low goals, and forbids any stoppage and stagnation in the passage of time and lack of growth, but decline and fall. This entertainment Daily affairs and neglecting genuine growth and perfection prevent a person from properly understanding the meaning of life and make him suffer from depression. To the extent that these signs appear in a person's life

کلیدواژه‌ها [English]

  • Everydayness
  • everyday
  • repetition
  • low goals
  • lack of growth