بررسی موانع و راهکارهای ارتقای مشارکت سیاسی در قرآن:

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه علوم سیاسی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

10.22034/jksl.2023.405178.1223

چکیده

مشارکت سیاسی از مسائل علم سیاست و بنیادهای مهم سلامت اجتماعی و سیاسی قلمداد می شود و امری سهل و ممتنع است که مانعی کلان و یا خرد می تواند حرکتش را متوقف و یا عاملی شتاب زا بر سرعتش بیفزاید. فرضیه مقاله در پاسخ بدین پرسش که سخن قرآن درباره موانع مشارکت سیاسی و راهکارهای ارتقای آن چیست؛ این گزاره را مطرح می سازد که برپایه مفروض امکان ظرفیت سنجی مفاهیم سیاسی امروزین در قرآن مبتنی بر تفسیر موضوعی با واکاوی دال و مدلول ها می توان به طور عام و خاص دریافت که قرآن در این باره سخن دارد و آن را ذیل محورهای ذهنی-فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برپایه قاعده جری و تطبیق و نیز الغای خصوصیت اصطیاد نمود. بر این اساس مهم ترین مانع ذهنی فرهنگی بسط بی جهت و بی ضابطه قلمرو دین است که عرصه را بر مشارکت سیاسی فعال می بندد و راهکار اصلی ارتقا نیز بسط اعتدالی و به دور از افراط و تفریط قلمرو دین است. اختلاف و نزاع غیر هنجارمند مهم ترین مانع اجتماعی است که فضای نامنتظم و فتنه گون ایجاد می کند و راهکار مهم اجتماعی نیز توجه به مکانیزم های رفع اختلاف مانند صلح توسط داوران مرضی الطرفین است. مهم ترین مانع سیاسی استبداد است به ویژه اگر با دین آمیخته شده باشد و مهم ترین راهکار، افزایش ظرفیت سیاسی و ترویج مداراست. مهم ترین مانع اقتصادی نیز تبعیض است که در مقابل عدالت اقتصادی و اجتماعی مهم ترین راهکار اقتصادی افزایش مشارکت سیاسی می تواند باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of obstacles and solutions to promote political participation in the Quran:

چکیده [English]

The hypothesis of the article is in response to the question of what the Qur'an says about the obstacles to political participation and the ways to promote it; It puts forward the proposition that based on the assumed possibility of measuring the capacity of today's political concepts in the Qur'an based on the interpretation of the subject with the analysis of the signifier and the signified, it can be generally and specifically understood that the Qur'an speaks about this and it is under the mental-cultural axis. , social, political and economic based on the rule of implementation and adaptation as well as abolition of the characteristic of hunting. Based on this, the most important mental and cultural obstacle is the unnecessary and unregulated expansion of the realm of religion, which closes the field to active political participation, and the main solution for improvement is the moderate expansion of the realm of religion, far from excesses. Non-normative conflict and conflict is the most important social obstacle that creates an irregular and sedition atmosphere, and an important social solution is to pay attention to conflict resolution mechanisms such as peace by the parties' arbitrators. The most important political obstacle is tyranny, especially if it is mixed with religion, and the most important solution is to increase political capacity and promote tolerance. The most important economic obstacle is discrimination, which can be the most important economic solution to increase political participation in the face of economic and social justice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: political participation, barriers to political participation, ways to promote political participation, thematic political interpretation of the Qur'
  • an

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1402
  • تاریخ دریافت: 18 تیر 1402
  • تاریخ بازنگری: 05 مهر 1402
  • تاریخ پذیرش: 11 آبان 1402