ارائه مدل ارزیابی وابستگی فهم آیات الاحکام به فرهنگ عصر نزول قرآن کریم

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته علوم قرآنی پژوهشکده مطالعات میان رشته‌ای قرآن دانشگاه شهید بهشتی تهران ایران

2 استادیار پژوهشکده مطالعات میان رشته ای قرآن، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر و پژوهشکده مطالعات میان‌رشته ای قرآن، دانشگاه شهید بهشتی، ایران، تهران

10.22034/jksl.2023.395237.1203

چکیده

درباره نقش مطالعات تاریخی و فرهنگی در فهم قرآن و به طور خاص آیات الاحکام، طیفی از دیدگاه‌ها وجود دارد و هریک بر مبانی و دلایل ویژه خود تاکید دارند. از یک سو نواندیشانی چون نصرحامد ابوزید معتقدند که فهم صحیح این دست آیات در گرو مطالعات تاریخی و فرهنگی عصرنزول است و برای کاربردی کردن احکام آن، این آیات محتاج ترجمه فرهنگی است؛ از سوی دیگر قرآن پژوهانی مانند علامه طباطبائی برآنند که قرآن‌کریم در دلالت خود تامّ و مستقل است و با استفاده از قرائن پیوسته می‌توان به فهمی از مراد الهی دست یافت. هدف از این پژوهش ارائه مدلی بوده که هر آیه حاوی حکم عملی را به عنوان ورودی مدل، بر اساس معیارهای تاثیرگذار در تعیین وابستگی فهم آیه به فرهنگ زمانه، ارزیابی کند و خروجی آن تعیین وضعیت آیه به یکی از دو ‌حالت مستقل و وابسته باشد. به این منظور با روش توصیفی-تحلیلی دیدگاه‌های افراد شاخص در این طیف مورد پژوهش قرارگرفت و معیارهای تعیین کننده از آن استخراج و در نهایت مدل ارزیابی به صورت نمودار درخت تصمیم ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Presenting a model for evaluating the dependence of understanding the verses of Al-Ahkam on the culture of the age of revelation of the holy Qur'an

چکیده [English]

Regarding the role of historical and cultural studies in understanding the Qur'an and specifically the verses of rulings, there are a range of views, and each of them emphasizes their own special foundations and reasons. On the one hand, neo-thinkers such as Nasr Hamid Abu Zaid believe that the correct understanding of these verses depends on the historical and cultural studies of the age of the Qur'an, and in order to apply its rules, these verses need a cultural translation. On the other hand, Quran scholars such as Allameh Tabataba'i are of the opinion that the Holy Quran is complete and independent in its meaning, and by using continuous proofs, one can gain an understanding of God's purpose. The purpose of this research is to provide a model that evaluates each verse containing a practical sentence as the input of the model, based on the effective criteria in determining the dependence of the understanding of the verse on the culture of the time, and the output is to determine the status of the verse in one of two independent and dependent states. For this purpose, the views of leading people in this spectrum were researched with the descriptive-analytical method, and the determining criteria were extracted from it, and finally, the evaluation model was presented in the form of a decision tree diagram.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Understanding the verses of the Holy Quran, the verses of Al-Ahkam, the dependence of understanding, the evaluation model, the culture of the age of the revelation of the Qur'
  • an

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1402
  • تاریخ دریافت: 11 اردیبهشت 1402
  • تاریخ بازنگری: 29 مهر 1402
  • تاریخ پذیرش: 01 آبان 1402