مدیریت فرهنگی بر مبنای آموزه های قرآنی وسیره اهل بیت (علیهم السلام) (گامی در اعتلای فرهنگ و تمدن اسلامی )

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

مدیریت فرهنگی ، ویژگیها و مؤلفه‏های متعددی دارد، از جمله سعه صدر، قاطعیت، مردمی بودن، نگرش عمیق و سیستمی به امور. یک مدیر فرهنگی ،رکن قرآن محوری و حدیث شناسی، ظرفیت شناسی را می بایست مدنظر داشته باشد تا اقداماتش قرین به موفقیت باشد. اموری چون روش شناسی، عقلانی و هدفداربودن ، انعطاف پذیری ، قدرت نمایی در برخورد بافرهنگ های دیگر ، تسامح و تساهل در انجام امور ، قواعد و معیارهای است که پاییندی به آنها تضمین‌کننده‌ی حرکت فرهنگ و تمدن اسلامی در مسیر صحیح خواهد بود.مقاله برمبنای یک مطالعه تاریخی به شیوه توصیفی- تحلیلی با بهره گیری ازآیات قرآنی و روایات اسلامی ، مفهوم مدیریت فرهنگی را مورد بررسی قرار داده و نقش این عنصر کلیدی در اعتلای فرهنگ جامعه اسلامی را مورد بررسی قرار می دهد.رهیافت پژوهشی مقاله آنکه اجرای صحیح مدیریت فرهنگی برمبنای آموزه های قرآنی و سیره اهل بیت (علیهم السلام) در نهایت باعث اعتلای تمدن و فرهنگ اسلامی بر اساس موازین دین مبین اسلام شده و خاستگاه و منبع الهام تمدن و فرهنگ های دیگر می گردد. از سوی دیگر تحقق این اصل مهم، بالندگی تمدن و فرهنگ اسلامی را به همراه داشته و خود ضامن حفظ وترویج آموزه های اسلامی است. این رابطه دو سویه، هم در حوزه داخلی تمدن و فرهنگ اسلامی و هم در حوزه تعامل با فرهنگ و تمدن های دیگر همچنان برقرار خواهد بود و عامل اعتلای فرهنگ و تمدن اسلامی و تمدن های دیگر می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cultural management based on Quranic teachings and Ahl al-Bayt ( the step of in the promotion of Islamic culture and civilization)

نویسنده [English]

  • Sayyed ahmad Aghili
Faculty member of Sistan and Baluchestan University History Department
چکیده [English]

Proper implementation of cultural management is an important step in the promotion of Islamic culture and civilization. Cultural management has many characteristics and components, including patience, determination, being popular, and a deep and systematic approach to affairs. A cultural director must consider the pillar of Qur'an-centeredness, hadith studies, and capacity studies in order for his or her actions to be successful. Items such as methodology, rationality and purposefulness, flexibility, empowerment in dealing with other cultures, tolerance in doing things, rules and criteria that commitment to them will ensure the movement of Islamic culture and civilization in the right direction. This article, based on a descriptive-analytical historical study using Quranic verses and Islamic traditions, examines the concept of cultural management and studies role of this key element in promoting the culture of Islamic society. The research approach of the article is the correct implementation of cultural management based on Quranic teachings and Ahl al-Bayt manners, which ultimately promotes Islamic civilization and culture according to the laws of Islam and is the origin and source of inspiration for other civilizations and cultures. On the other hand, the realization of this important principle has brought about the growth of Islamic civilization and culture and is itself a guarantee for the preservation and promotion of Islamic teachings.
This two-way relationship will continue to exist, both in the internal sphere of Islamic civilization and culture and in the sphere of interaction with other cultures and civilizations, and will be the cause of the promotion of Islamic culture and civilization and other civilizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Management
  • Principles and Content
  • Quran and Ahl al-Bayt
  • Islamic Culture and Civilization
ـ قرآن کریم.
ـ نهج البلاغه.
ـ الاصول ­السته ­عشر(1423)، عده­ای از علما، تصحیح ضیاءالدین­ محمودی، نعمت­الله ­جلیلی و غلامعلی­ مهدی، قم، مؤسسه ­دار الحدیث ­الثقافیه.
ـ ابن ابی­الحدید، عبدالحمید بن هبه­الله(1404)، شرح نهج­البلاغه لابن ابی­الحدید، مصحح محمد ابوالفضل ابراهیم، جلد2، قم، مکتبه آیه­الله المرعشی النجفی.
ـ ابن ­بابویه، محمد بن­ علی(1372)، عیون ­الاخبار الرضا(ع)، ترجمه حمیدرضا مستفید و علی­اکبر غفاری، جلد2-1، تهران، نشر صدوق.
ـ ابن ­بابویه، محمد بن ­علی(1382)، الخصال، ترجمه یعقوب­ جعفری، جلد2، قم، نسیم­ کوثر.
ـ ابن ­بابویه، محمد­ بن­ علی(1414)، اعتقادات الامامیه، قم، ناشر کنگره شیخ مفید، چاپ دوم.
ـ ابن ­بابویه، محمد بن­ علی(1376)، الامالی، ترجمه محمدباقر کمره­ای، تهران، کتابچی.
ـ ابن ­بابویه، محمد بن ­علی(1385)، علل­الشرایع، جلد1، قم، کتابفروشی­ داوری.
ـ ابن ­شهرآشوب(1405)، مناقب­ آل ­ابی­طالب(ع)، تصحیح ­و ­تعلیق هاشم رسولی­محلاتی، جلد4، بیروت، دار الاضواء.
ـ احمدی، مسعود(1382)، مبانی ­سازمان ­و ­مدیریت، تهران، ناشر ویرایش.
ـ احمدی­ میانجی، علی(1426)، مکاتیب ­الائمه(ع)، مصحح مجتبی فرجی، جلد1و4، قم، دار الحدیث.
ـ الاشعری ­القمی، سعد بن ­عبدالله­ ابی­خلف(1361)، المقالات ­و ­الفرق، تصحیح محمد­جواد­ مشکور، تهران، ­انتشارات­ علمی­ و فرهنگی.
ـ اشعری، علی ­بن ­اسماعیل(1362)، مقالات الاسلامیین و اختلاف المصلین، ترجمه محسن مؤیدی، تهران، امیرکبیر.
ـ الوانی، مهدی(1374)، مدیریت­ عمومی، تهران، نشر نی.
ـ ایران­نژاد ­پاریزی، مهدی و ساسان­گهر پرویز(1371)، سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل، بی­جا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ـ پاینده، ابوالقاسم(1382)، نهج الفصاحه(مجموعه کلمات قصار حضرت رسول(ص))، تهران، دنیای دانش، چاپ چهارم.
ـ پیشوایی، مهدی(1374)، سیره ­پیشوایان، قم، ناشر مؤسسه ­تحقیقاتی ­و ­تعلیماتی ­امام ­صادق(ع)، چاپ ­دوم،.
ـ تقوی ­دامغانی، رضا(1368)، نگرشی ­بر­ مدیریت ­اسلامی، بی­جا، مرکز چاپ­ و­ نشر تبلیغات ­اسلامی.
ـ حاجی­ده­آبادی، محمدعلی(1385)، مدیریت ­فرهنگی، قم، نشر هاجر، چاپ ­سوم.
ـ حبیبی، محمد، خصایص ­مدیران ­فرهنگی، تهران، مؤسسه ­فرهنگی­ و ­انتشاراتی­ تبیان.
ـ صابری، حسین(1389)، فرقه­های­ نخستین، مکتب ­اعتزال، مکتب­ کلامی ­اهل ­سنت، خوارج، تهران، انتشارات سمت، چاپ ­ششم.
ـ طبرسی، فضل ­بن ­سهل(1390)، زندگانی­ چهارده ­معصوم(ع)(ترجمه­ اعلام ­الوری)، ترجمه عزیزالله عطاردی­قوچانی، تهران، انتشارات اسلامیه.
ـ طوسی، ابوجعفر محمد بن ­حسن(1373)، رجال الطوسی، مصحح جواد قیومی اصفهانی، قم، مؤسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه، چاپ سوم.
ـ فیضی، طاهره(1384)، مبانی ­سازمان­ و ­مدیریت، تهران، انتشارات ­دانشگاه ­تهران.
ـ کلینی، محمد بن ­یعقوب(1369)، اصول­ کافی، ترجمه جواد مصطفوی، جلد2-1، تهران، کتابفروشی علمیه اسلامیه.
ـ مجلسی، محمدباقر بن ­محمدتقی(1403)، بحار الانوار الجامعه ­الدرر الاخبار الائمه ­الاطهار(ع)، مصحح جمعی­ازمحققان، جلد75، بیروت، دار ­احیاء التراث ­العربی، چاپ­ دوم.
- محمدی ری­شهری، محمد(1379)، میزان­ الحکمه، ترجمه حمیدرضا شیخی، بی­جا، مؤسسه فرهنگی الحدیث، چاپ­ دوم.
ـ مطهری، مرتضی(1364)، امامت­ و رهبری، قم، انتشارات صدرا.
ـ مطهری، مرتضی(1368)، سیری­ در سیره ­ائمه ­اطهار(ع)، قم، انتشارات صدرا، چاپ­ سوم.
ـ مطهری، مرتضی(1388)، مجموعه ­آثار، جلد2، قم، انتشارات صدرا.
ـ معروف­حسینی، هاشم(1370)، زندگی ­دوازده ­امام(ع)، ترجمه محمد رخشنده، تهران، انتشارات امیرکبیر.
ـ میرافضل، جلال، فقه­ مدیریتی(1379)، مشهد، نمایندگی ­ولی­فقیه ­در آموزشگاه­های­ نظامی ­تخصصی ­امام­رضا(ع).
ـ نائینی، علی­محمد(1389)، درآمدی ­بر مدیریت ­فرهنگی، تهران، نشر ساقی.
ـ نیلی­پور، مهدی(1390)، مهندسی ­و مدیریت ­فرهنگی، جلد3-1، اصفهان، انتشارات مرغ ­سلیمان، چاپ ­دوم.