راهبرد اساسی قرآن کریم در پیشگیری از جرم و انحراف و تشکیل جامعه‌ی سالم

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

مدیر گروه فقه و اصول جامعه المصطفی العالمیه

چکیده

چکیده
از نظر قرآن کریم، دو نوع اختلاف و درگیری بین مردم وجود دارد که باعث شکل‌گیری رفتارهای مجرمانه و کج‌روانه می‌شود: نخست، اختلاف ماقبل‌مذهبی و به تعبیر رساتر، اختلاف در امور فرومایه مادی و دنیوی؛ دیگر، اختلاف مابعدمذهبی، که در آن، افراد و جوامع، با انگیزه‌ها و ادعاهای مذهبی، به ارتکاب جرم و خشونت علیه یکدیگر دست می‌زنند. هر یک از این دو نوع اختلاف و بالتبع، هر یک از این دو نوع رفتارهای منحرفانه، مقابله و پیشگیری خاص خود را می‌طلبد. پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که: دیدگاه قرآن کریم برای مقابله با اختلافات، نزاع‌ها و درگیری‌ها و نیز گسترش توحید در جامعه چیست؟ هم‌چنین راهبرد قرآن کریم در ایجاد جامعه سالم تا چه حد مؤثر بوده است؟ نتایج پژوهش حاکی از آن است که از نظر قرآن کریم، کامل ترین راه مقابله با اختلافات، نزاع‌ها و درگیری‌ها، گسترش توحید در جامعه است. راه‌حل توحید برای حل چالش‌های نوع اول عبارت است از: نظام حقوقی مبتنی بر دین، که هیچ روش دیگری نمی‌تواند جایگزین آن گردد؛ چنان‌که تمامی راه‌های رفته توسط بشر تاکنون بی‌نتیجه بوده است. روش توحیدی، برخلاف وضع قانون و پرورش روحیه اخلاقی، روشی است که نتیجه آن دائمی و ضمانت‌شده است و هیچ‌گاه اجازه تعدی و تجاوز به انسان نمی‌دهد. اما اختلاف نوع دوم که از حسادت و بغی نشأت می‌گیرد، در حقیقت نوعی بیماری روحی است که با روش‌های مذکور در مواجهه با انحراف نوع اول قابل درمان نیست و به‌مثابه غده‌ای سرطانی است که به منظور جلوگیری از سرایت به سایر افراد، باید به صورت فیزیکی حذف گردد. در این مقاله، با استناد به انسان‌شناسی و جامعه‌شناسی قرآنی، که برآمده از نظرات فلسفی و تفسیری علامه طباطبایی است، به سؤالات فوق پاسخ داده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The basic strategy of the Holy Quran in preventing crime and deviation and forming a healthy society

نویسنده [English]

 • Mohammad ghorbanie moghaddam
Head of the Department of Jurisprudence and Principles Ai- Mustafa International University
چکیده [English]

According to the Holy Quran, there are two types of differences and conflicts between people which leads to the formation of criminal and perverted behaviors: The first, Pre-religious differences and in clearer terms, difference in material and worldly affairs; Second, the post-religious difference, where individuals and communities, with religious motives and claims, commit crimes and violence against each other. Each of these two types of differences and consequently, each of these two types of deviant behaviors requires its own confrontation and prevention. The present study seeks to answer the question that: The view of the Holy Quran to encounter with differences, disputes and conflicts and too what is the spread of monotheism in society? Also, to what extent has the strategy of the Holy Quran been effective in creating a healthy society? The results of the research indicate that according to the Holy Quran, the most complete way to encounter with differences, disputes and conflicts is to spread monotheism in society. The solution of monotheism to solve the first type of challenges is: Legal system based on religion which no other method can replace; as all the ways taken by man so far have been fruitless. The monotheistic method, contrary to the rule of law and the cultivation of moral spirit, there is a way that the result is permanent and guaranteed and it never allows oppression and rape of human beings. But the second type of difference, which stems from jealousy and rape, in fact, it is a kind of mental illness that can not be treated with the above methods in the face of the first type of deviation and it is like a cancerous gland that in order to prevent transmission to other people, must be removed physically. In this article, citing anthropology and sociology in the Qur'an, based on the philosophical and interpretive views of Allameh Tabatabai, the above questions are answered.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Quran
 • crime prevention
 • society
 • social health
 • قرآن کریم
 • پرادل، ژان (1393)، تاریخ اندیشه‌های کیفری، ترجمه علی‌حسین نجفی، تهران: سمت.
 • جوادی آملی، عبدالله (1427)، تفسیر تسنیم، قم: اسرا.
 • خلیلی، مصطفی (1391)، «اخلاق توحیدی از دیدگاه علامه طباطبایی»، نشریه اخلاق وحیانی، سال اول، ش اول.
 • زمخشری، محمود بن عمر (1407)، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل‏، بیروت: دارالکتاب العربی.
 • سلیمی، علی و محمد داوری (1387)، جامعه‌شناسی کجروی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 • طباطبایی، سیدمحمدحسین (1417)، المیزان فی تفسیر القرآن، قم: انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
 • طبرسی، فضل بن حسن (1372)، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تهران: ناصرخسرو.
 • علی‌مردانی، آرمین و همکاران (1394)، ژنتیک و جرم، تهران: مجد.
 • مکارم شیرازی، ناصر (1374)، تفسیر نمونه، تهران: دارالکتب الاسلامیة.
 • میرسلیم، سید مصطفی (1375)، دانشنامه جهان اسلام، تهران: بنیاد دائرة المعارف اسلامی.