بازآفرینی مدل تربیت رسانه ای مبتنی بر آموزه های تربیتی قرآن کریم

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم ارتباطات وکسب وکار،دانشکده علوم انسانی وحقوق،دانشگاه آزاداسلامی واحداصفهان(خوراسگان)

2 گروه علوم ارتباطات وکسب وکار،دانشکده علوم انسانی وحقوق،دانشگاه آزاداسلامی واحداصفهان(خوراسگان)،عضوهیات علمی ومدیرگروه

3 دانشیارگروه مدیریت دولتی، دانشکده حکمرانی اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

10.22034/jksl.2023.353224.1133

چکیده

هدف این پژوهش بازآفرینی مدل تربیت رسانه ای مبتنی بر آموزه های تربیتی قرآن کریم می باشد، به منظور انجام پژوهش از روش تحقیق کیفی مبتنی بر روش نظریه برخاسته از داده‌ها که شامل سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی و با بهره گیری از رویکرد سیستماتیک استراووس و کوربین استفاده شده است.در این راستا 17مصاحبه عمیق و نیمه‌ساختاریافته با استفاده از نمونه گیری نظری با صاحب نظران و اساتید حوزه تربیت و رسانه تا مرحله اشباع نظری داده‌ها انجام داده شد. پس از آن آیات قرآن که به گونه ای به مفهوم تربیت اشاره داشتنند با نرم افزار کاوشگر قرآنی شمس استخراج شد و تفسیر نهایی مدل با یافته های مبتنی بر محتوای انتخاب شده از قرآن انجام شد. با توجه به اینکه بررسی و تطبیق یافته های کیفی و تفسیر آن مبتنی بر آیات قرآن نیاز به بررسی تخصصی داشت پس از اطمینان از اعتبار مدل تفسیر های انجام شده به رویت ده نفراز متخصصان حوزه رسانه ومفسرین قرآنی رسانده شد. با توجه به توسعه روز افزون رسانه ها و کارآمدی آموزه های قرآن کریم در همه حوزه های هدایتگری بشر از جمله تربیت به نظر می رسد در حوزه رسانه نیاز به الگویی تربیتی رسانه ای است که در این پژوهش با توجه به نتایج به دست آمده و انطباق آن بر آموزه های تربیتی رسانه ای قرآن بازتعریفی کاربردی در حوزه تربیت رسانه استخراج گردید که می توان از آن به عنوان یکی از شؤون مهم تربیت در عصر حاضر از آن نام برد.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1402
  • تاریخ دریافت: 02 مرداد 1401
  • تاریخ بازنگری: 22 تیر 1402
  • تاریخ پذیرش: 27 تیر 1402