داوران

 

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
زهرا آبیار دین پژوهی مدرس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نفیسه آذربایجانی علوم قرآن و حدیث استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
مهدی آریانفر مدرسی معارف اسلامی - آشنایی با منابع اسلامی استادیار مدرسی معارف اسلامی - آشنایی با منابع اسلامی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
علی آهنگ علوم قرآن و حدیث استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
مهدی اثنی عشران دانش آموخته دکتری مدیریت رسانه ، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)
محمد اصغریان دستنائی علوم سیاسی استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه شهرکرد
حمید الهی دوست الهیات و معارف اسلامی استادیارگروه الهیات و معارف اسلامی جامعه المصطفی العالمیه واحد اصفهان
زهره بابااحمدی میلانی علوم قرآن و حدیث استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه شهید چمران اهواز
زهره باقریان تاریخ اسلام مدرس دانشگاه اصفهان
احمد بنیادی نائینی تاریخ، تمدن استادیار گروه تاریخ دانشگاه پیام نور مرکز نائین
محمد بید هندی فلسفه و حکمت اسلامی دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه اصفهان
زهرا پورشعبانیان باستان شناسی(هنر و معماری اسلامی) مدرس دانشگاه اصفهان
منصوره پور میری مدیریت بازرگانی گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی استادیارگروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
فائزه تقی پور علوم ارتباطات اجتماعی دانشیار گروه ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
مجید جعفریان فرهنگ استادیار پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی
محمدعلی چلونگر تاریخ استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
مهدی حبیب الهی زبان انگلیسی استادیار گروه زبان انگلیسی دانشگاه باقرالعلوم(ع)
آمنه حدادی علوم قرآن و حدیث مدرس دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
سیدمعصوم حسینی آمل دانشکده علوم قرانی
سید کریم خوب بین خوش نظر مدرسی معارف اسلامی - آشنایی با منابع اسلامی استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
منصور داداش نژاد تاریخ دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم
حامد دژآباد علوم قرآن و حدیث دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران
حمید دوازده امامی فرهنگ، مدیریت و یرنامه ریزی فرهنگی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان خوراسگان
محسن دیمه کار گراب علوم قرآن و حدیث دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
کبری راستگو زبان و ادبیات عرب دانشیار زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، دانشکده علوم قرآنی مشهد- ایران
محسن رفعت علوم قرآن و حدیث استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه حضرت معصومه سلام الله علیها
زینب روستائی قرآن هیئت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
الهام زرین کلاه علوم قرآن و حدیث استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، مرکز آموزش عالی اقلید
عباس زمانی مدیریت رسانه استادیار گروه مدیریت، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
بهمن زینلی تاریخ اسلام استادیار گروه ایرانشناسی و تاریخ دانشگاه اصفهان
فاطمه ژیان علوم قرآن و حدیث استادیار گروه علوم قران و حدیث داشنگاه حضرت معصومه سلام الله علیها
محمدرضا ستوده نیا علوم قرآن و حدیث دانشیار گروه علوم قران و حدیث دانشکده الهیات دانشگاه اصفهان
رضا سعادت نیا علوم قرآن و حدیث استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
هادی سلیمانی ابهری تاریخ اسلام استادیار گروه معارف دانشگاه زنجان
نصراله شاملی زبان و ادبیات عرب دانشیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه اصفهان
منیر شاه محمدی الهیات و معارف اسلامی مدیر پژوهش سازمان اوقاف و امور خیریه
رحمت شایسته فرد علوم قرآن و حدیث استادیار، گروه معارف و تربیت اسلامی دانشگاه فرهنگیان
شهاب شهیدانی تاریخ استادیارگروه آموزشی تاریخ و باستان شناسی دانشگاه لرستان
داود صائمی علوم قرآن و حدیث استادیار گروه علوم قرآنی و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
مجید صادقی مزیدی هیئت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
محمد اسماعیل صالحی زاده استادیار گروه علوم قرآنی و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن
داوود صفا جامعه شناسی، فرهنگ استادیار جامعه المصطفی قم
نعمت اله صفری فروشانی تاریخ دانشیار گروه تاریخ دانشگاه امام محمد باقر علیه السلام
احمد صفری نژاد مدیریت بازرگانی گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی مدیریت، فارابی، تهران
طاهره سادات طباطبائی امین علوم قرآن و حدیث، فرهنگ، قرآن استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
سعید عبیری مطالعات بین الملل اسلامی استادیار جامعه المصطفی العالمیه
انسیه عسگری تفسیر تطبیقی استادیارگروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه حضرت معصومه (س)
سید احمد عقیلی تاریخ دانشیار گروه تاریخ دانشگاه سیستان و بلوچستان
سیدضیاءالدین علیانسب الهیات و معارف اسلامی دانشیار گروه قرآن و حدیث دانشگاه حضرت معصومه (س) قم
علی غلامی دهقی تاریخ اسلام دانشیار، گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
آرمان فروهی تاریخ اسلام مدرس دانشگاه اصفهان
علی فقیه تفسیر تطبیقی استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
مجتبی قربانیان علوم قرآن و حدیث استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
زهره قربانی مادوانی زبان و ادبیات عرب دانشیار زبان و ادبیات عربی دانگاه علامه طباطبایی
جواد کارخانه زبان و ادبیات عرب استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
حسن کاظمی زبان و ادبیات عرب، فرهنگ، قرآن مدرس دانشگاه فرهنگیان
علیرضا کاوند مدرسی معارف اسلامی دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم- رییس دانشکده علوم قرانی تهران
مسعود کثیری تاریخ دانشیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
علی کمیلی پور تاریخ، تمدن، حقوق مدرس دانشگاه اصفهان
محمد محقق علوم قرآن و حدیث استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
روح اله محمدی تفسیر و علوم قرآن، فرهنگ، قرآن استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
حسین مسجدی زبان و ادبیات فارسی دانشیار گروه ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور اصفهان
امیر مقامی تاریخ، تمدن، فرهنگ دانشگاه اصفهان
اصغر منتظر القائم تاریخ استاد تمام گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
سیدهاشم موسوی تاریخ مدرس دانشگاه اصفهان
سید محمد علی میرصانعی قرآن، مطالعات تطبیقی ادیان استادیار گروه معارف دانشگاه یزد
حمید نادری قهفرخی فقه و اصول استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه شهرکرد
روح اله ناظمی علوم قرآن و حدیث استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم (دانشکدۀ علوم قرآنی زاهدان)
حامد نظرپور الهیات ومعارف اسلامی -ادیان وعرفان استادیار گروه معارف اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اهل البیت(ع)، دانشگاه اصفهان
حسنعلی نوروزی آزارکی تفسیر و علوم قرآن استادیار گروه تفسیر دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
پریا نوری خسروشاهی علوم قرآن و حدیث مدرس دانشگاه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
بهمن هادیلو زبان و ادبیات عرب عضو هیات علمی دانشگاه علوم ومعارف قران کریم
حسنا ورمقانی معماری استادیار گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
عباس یوسفی تازه کندی تفسیر تطبیقی استادیار گروه تفسیر دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم