داوران

وابستگی سازمانی

رتبه علمی

نام و نام خانوادگی

استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

استادیار

نفیسه آذربایجانی

استادیار جامعه المصطفی العالمیه واحد اصفهان

استادیار

حمید الهی دوست

دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

دانشیار

رضا امانی

استادیار دانشگاه اصفهان

استادیار

سیده مریم ایزدی

استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز.

استادیار

زهره بابا احمدی

گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه اصفهان

دانشیار

محمد بیدهندی

دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه اضفهان

دانشیار

اعظم پرچم

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

استادیار

منصوره پورمیری

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

دانشیار

فائزه تقی پور

عضو هیئت علمی موسسه آموزشی امام خمینی(ره)

دانشیار

حسین توفیقی

استادیار پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی

استادیار

مجید جعفریان

استادیار دانشگاه باقرالعلوم

استادیار

مهدی حبیب الهی

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان

دانشیار

محمدرضا حیدری خوراسگانی

استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

استادیار

سیدکریم خوب بین خوش نظر

پژوهشکده شیخ بهایی اندیشکده شهر اسلامی

استادیار

احسان خیام باشی

هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم

دانشیار

منصور داداش نژاد

هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان خوراسگان

استادیار

حمید دوازده امامی

دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

دانشیار

محسن دیمه کارگراب

هیئت علمی گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه حضرت معصومه (س)

استادیار

محسن رفعت

عضو هیئت علمی گروه ایرانشناسی و تاریخ دانشگاه اصفهان

استادیار

بهمن زینلی

استادیار گروه علوم قران و حدیث داشنگاه حضرت معصومه قم ایران

استادیار

فاطمه ژیان

استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

استادیار

رضا سعادت نیا

استادیار گروه معارف دانشگاه زنجان

استادیار

هادی سلیمانی ابهری

دانشیار دانشگاه اصفهان

دانشیار

نصراله شاملی

استادیار، گروه معارف و تربیت اسلامی دانشگاه فرهنگیان

استادیار

رحمت شایسته فرد

عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه لرستان

استادیار

شهاب شهیدانی

استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه اصفهان.

استادیار

محسن شیراوند

عضو هیئت علمی جامعه المصطفی قم

دانشیار

داوود صفا

عضو هیئت علمی جامعه المصطفی (ص) العالمیه

دانشیار

نعمت الله صفری فروشانی

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان دانشکده حقوق

دانشیار

مرتضی طبیبی

هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه

استادیار

سعید عبیری

گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه حضرت معصومه (س)

استادیار

انسیه عسگری

دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

دانشیار

حجه الاسلام دکتر رحمان عشریه

عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

دانشیار

سید احمد عقیلی

دانشیار گروه قرآن و حدیث دانشگاه حضرت معصومه (س) قم

دانشیار

سیدضیاءالدین علیا نسب

دانشیار گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دانشیار

علی غلامی دهقی

استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

استادیار

مجتبی قربانیان قهفرخی

استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

استادیار

علیرضا کاوند

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

دانشیار

مسعود کثیری

استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

استادیار

حجت الاسلام والمسلمین محمد محقق

دانشیار گروه ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور اصفهان

دانشیار

حسین مسجدی

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

استاد تمام

اصغرمنتظر القائم

استادیار، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه، شهرکرد

استادیار

حمید نادری قهفرخی

استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

استادیار

روح اله ناظمی

استادیار گروه معارف اسلامی، دانشکده الهیات دانشگاه اصفهان

استادیار

حامد نظرپور

دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

دانشیار

حجت الاسلام والمسلمین سید محمد نقیب

گروه معماری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین

استادیار

حسنا ورمقانی