داوران سال 1401

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
زهرا آبیار دین پژوهی مدرس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نفیسه آذربایجانی علوم قرآن و حدیث استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
حمید الهی دوست الهیات و معارف اسلامی استادیارگروه الهیات و معارف اسلامی جامعه المصطفی العالمیه واحد اصفهان
زهره باقریان تاریخ اسلام مدرس دانشگاه اصفهان
زهرا پورشعبانیان باستان شناسی(هنر و معماری اسلامی) مدرس دانشگاه اصفهان
منصوره پور میری مدیریت بازرگانی گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی استادیارگروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
فائزه تقی پور علوم ارتباطات اجتماعی دانشیار گروه ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
مجید جعفریان فرهنگ استادیار پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی
محمدعلی چلونگر تاریخ استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
مهدی حبیب الهی زبان انگلیسی استادیار گروه زبان انگلیسی دانشگاه باقرالعلوم(ع)
سید کریم خوب بین خوش نظر مدرسی معارف اسلامی - آشنایی با منابع اسلامی استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
منصور داداش نژاد تاریخ دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم
محسن دیمه کار گراب علوم قرآن و حدیث دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
بهمن زینلی تاریخ اسلام استادیار گروه ایرانشناسی و تاریخ دانشگاه اصفهان
رضا سعادت نیا علوم قرآن و حدیث استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
هادی سلیمانی ابهری تاریخ اسلام استادیار گروه معارف دانشگاه زنجان
نصراله شاملی زبان و ادبیات عرب دانشیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه اصفهان
منیر شاه محمدی الهیات و معارف اسلامی مدیر پژوهش سازمان اوقاف و امور خیریه
شهاب شهیدانی تاریخ استادیارگروه آموزشی تاریخ و باستان شناسی دانشگاه لرستان
نعمت اله صفری فروشانی تاریخ دانشیار گروه تاریخ دانشگاه امام محمد باقر علیه السلام
سید مصطفی طباطبایی تاریخ استاد مدعو دانشگاه اصفهان
سید احمد عقیلی تاریخ دانشیار گروه تاریخ دانشگاه سیستان و بلوچستان
سیدضیاءالدین علیانسب الهیات و معارف اسلامی دانشیار گروه قرآن و حدیث دانشگاه حضرت معصومه (س) قم
علی غلامی دهقی تاریخ اسلام دانشیار، گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
آرمان فروهی تاریخ اسلام مدرس دانشگاه اصفهان
مجتبی قربانیان علوم قرآن و حدیث استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
علیرضا کاوند مدرسی معارف اسلامی دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم- رییس دانشکده علوم قرانی تهران
مسعود کثیری تاریخ دانشیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
محمد محقق علوم قرآن و حدیث استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
حسین مسجدی زبان و ادبیات فارسی دانشیار گروه ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور اصفهان
اصغر منتظر القائم تاریخ استاد تمام گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
سیدهاشم موسوی تاریخ مدرس دانشگاه اصفهان
روح اله ناظمی علوم قرآن و حدیث استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم (دانشکدۀ علوم قرآنی زاهدان)
حسنا ورمقانی معماری استادیار گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین