داوران سال 99

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
زهرا آبیار دین پژوهی مدرس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مهدی اثنی عشران رسانه دانش آموخته دکتری مدیریت رسانه
زهره باقریان تاریخ اسلام مدرس دانشگاه اصفهان
زهرا پورشعبانیان باستان شناسی(هنر و معماری اسلامی) مدرس دانشگاه اصفهان
مجید جعفریان فرهنگ استادیار پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی
محمدعلی چلونگر تاریخ استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
مهدی حبیب الهی زبان انگلیسی استادیار گروه زبان انگلیسی دانشگاه باقرالعلوم(ع)
منصور داداش نژاد تاریخ دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم
محسن دیمه کار گراب علوم قرآن و حدیث دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
بهمن زینلی تاریخ اسلام استادیار گروه ایرانشناسی و تاریخ دانشگاه اصفهان
هادی سلیمانی ابهری تاریخ اسلام استادیار گروه معارف دانشگاه زنجان
نصراله شاملی زبان و ادبیات عرب دانشیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه اصفهان
شهاب شهیدانی تاریخ استادیارگروه آموزشی تاریخ و باستان شناسی دانشگاه لرستان
نعمت اله صفری فروشانی تاریخ دانشیار گروه تاریخ دانشگاه امام محمد باقر علیه السلام
سید احمد عقیلی تاریخ دانشیار گروه تاریخ دانشگاه سیستان و بلوچستان
سید مصطفی طباطبایی تاریخ استاد مدعو دانشگاه اصفهان
علی غلامی دهقی تاریخ اسلام دانشیار، گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
آرمان فروهی تاریخ اسلام مدرس دانشگاه اصفهان
مسعود کثیری تاریخ دانشیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
حسین مسجدی زبان و ادبیات فارسی دانشیار گروه ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور اصفهان
اصغر منتظر القائم تاریخ استاد تمام گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
سیدهاشم موسوی تاریخ مدرس دانشگاه اصفهان