امکان چاپ گواهی پذیرش و انتشار مقاله

امکان چاپ گواهی پذیرش و انتشار مقاله

قابل توجه نویسندگان محترم: امکان چاپ گواهی پذیرش و انتشار مقاله در پنل کاربری همراه با مهر و سربرگ و امضا قابل دریافت است. نویسندگان محترم می توانند از طریق زیر اقدام نمایند: ورود به پنل کاربری_قسمت ارسال و پیگیری مقاله_مقالاتی که بررسی و تعیین تکلیف شده اند_کلیک روی گواهی انتشار و یا گواهی پذیرش.