اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

حجه الاسلام دکتر سید احمد سجادی جزی

فقه و اصول ریاست دانشکده علوم و معارف قرآن کریم اصفهان

sas_313yahoo.com

سردبیر

دکتر محمد علی چلونگر

تاریخ اسلام استاد گروه تاریخ و ایرانشناسی دانشگاه اصفهان

m.chelongaryahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر نصراله شاملی

زبان . ادبیات عرب استاد گروه عربی دانشگاه اصفهان

shameli1332gmail.com

حجه الاسلام دکتر محمد علی مهدوی راد

فقه و اصول اسلامی دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران

mahdaviradisca.ac.ir

دکتر نعمت الله صفری فروشانی

تاریخ و تمدن ملل اسلامی استاد جامعه المصطفی العالمیه

nsafari8gmail.com

دکتر محمد حسین رجبی دوانی

تاریخ اسلام دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین

mhrajabidavanigmail.com

حجه الاسلام دکتر رحمان عشریه

تفسیر و علوم قرآن کریم دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

oshryehquran.ac.ir

حجه الاسلام دکتر محمد نقیب

تفسیر و علوم قرآنی دانشیار و رئیس دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

amin200057yahoo.com

دکترمحسن دیمه کار گراب

علوم قرآن وحدیث دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

mdeymekargmail.com
0000-0002-9219-0870

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر عمار عبودی محمد حسین نصار

استاد گروه تاریخ دانشگاه کوفه

drammarnassar73yahoo.com

دکتر هادی عبد النبی محمد التمیمی

تاریخ استاد دانشگاه نجف اشرف

haady.altemeemyyahoo.com

دبیر اجرایی

دکتر مهدی اثنی عشران

دکتری مدیریت رسانه
کارشناس ارشد برنامه ریزی فرهنگی

esnaashargmail.com