اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

حجت الاسلام دکتر سید احمد سجادی جزی

فقه و اصول رئیس دانشکده علوم قرآنی اصفهان

sas_313yahoo.com

سردبیر

دکتر محمد علی چلونگر

تاریخ اسلام استاد گروه تاریخ و ایرانشناسی دانشگاه اصفهان

m.chelongaryahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر نصراله شاملی

زبان . ادبیات عرب استاد گروه عربی دانشگاه اصفهان

shameli1332gmail.com

حجت الاسلام دکتر محمد علی مهدوی راد

فقه و اصول اسلامی دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران

mahdaviradisca.ac.ir

دکتر نعمت الله صفری فروشانی

تاریخ و تمدن ملل اسلامی استاد جامعه المصطفی العالمیه

nsafari8gmail.com

دکتر محمد حسین رجبی دوانی

تاریخ اسلام دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین

mhrajabidavanigmail.com

حجت الاسلام دکتر رحمان عشریه

تفسیر و علوم قرآن کریم دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

oshryehquran.ac.ir

حجت الاسلام دکتر سید محمد نقیب

تفسیر و علوم قرآنی دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

amin200057yahoo.com

دکترمحسن دیمه کار گراب

علوم قرآن وحدیث دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

mdeymekargmail.com
0000-0002-9219-0870

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر عمار عبودی محمد حسین نصار

استاد گروه تاریخ دانشگاه کوفه

drammarnassar73yahoo.com

دکتر هادی عبد النبی محمد التمیمی

تاریخ استاد دانشگاه نجف اشرف

haady.altemeemyyahoo.com

مدیر داخلی

دکتر مهدی اثنی عشران

دکتری مدیریت رسانه

esnaashargmail.com

کارشناس نشریه

لیلا قصابی

دانشکده علوم قرآنی اصفهان

ghasabiquran.ac.ir

ویراستار ادبی

دکتر روح الله ناظمی

علوم قرآن و حدیث استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

www.quran.ac.ir/nazemi
rnazemimail.quran.ac.ir

ویراستار انگلیسی

دکتر مهدی حبیب اللهی

استادیار گروه زبان انگلیسی دانشگاه باقرالعلوم(ع)

habibolahigmail.com

ویراستار عربی

دکتر کبری راستگو

زبان و ادبیات عربی دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

rastgooquran.ac.ir

صفحه آرا

نجمه عکاف زاده

دانشکده علوم قرآنی اصفهان

akaf410gmail.com

حسابدار

عبدالرسول دری

دانشکده علوم قرآنی اصفهان

dori1360chmail.ir

مدیر هماهنگ کننده

مجتبی میرزاخانی

دانشکده علوم قرآنی اصفهان

mojtabamirzakhani7gmail.com

مشاور علمی

دکتر مجتبی قربانیان

علوم قرآن و حدیث استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

m.ghorbanianquran.ac.ir