اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سید احمد سجادی جزی

سطح 4 ( دکتری) فقه و اصول رئیس دانشکده علوم قرآنی اصفهان، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، قم، ایران.

sajjadiquran.ac.ir
0009-0004-7303-644X

سردبیر

محمد علی چلونگر

دکتری تاریخ اسلام استاد گروه تاریخ و ایرانشناسی ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

ltrold.ui.ac.ir/~m.chelongar/
m.chelongarltr.ui.ac.ir
0000-0001-9632-7291

h-index: 1  

دبیر تخصصی

نصراله شاملی

دکتری زبان و ادبیات عرب استاد تمام گروه زبان و ادبیات عرب ،دانشکده زبانهای خارجی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

shamelifgn.ui.ac.ir
0000-0002-5211-9375

اعضای هیات تحریریه

محمد علی مهدوی راد

سطح 4(دکتری ) فقه و اصول اسلامی دانشیارعلوم قرآن و حدیث، پردیس فارابی ، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

mahdaviradisca.ac.ir
0000-0002-1374-715X

نعمت الله صفری فروشانی

دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی استاد گروه تاریخ اهل‌بیت(ع) مجتمع آموزش عالی تاریخ، سیره و تمدن اسلامی، جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران

www.nsafari.ir/
nematollah_safariforushanimiu.ac.ir
0000-0003-3113-3175

محمد حسین رجبی دوانی

دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشیار گروه مطالعات انقلاب اسلامی، دانشکدۀ فرهنگی و علوم اجتماعی، دانشگاه جامع امام حسین، تهران، ایران.

رئیس بنیاد ایران شناسی

mrajabiihu.ac.ir
0000-0002-8560-7526

رحمان عشریه

دکتری تفسیر و علوم قرآن کریم دانشیار گروه تفسیر و علوم قرآن،دانشکده علوم قرآنی قم، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، قم، ایران.

oshryehquran.ac.ir
0000-0001-5558-3221

سید محمد نقیب

دکتری تفسیر و علوم قرآنی دانشیار گروه تفسیر و علوم قرآنی، دانشکده علوم قرآنی قم، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، قم، ایران.

naghebquran.ac.ir
0000-0002-2213-0178

محسن دیمه کار گراب

دکتری علوم قرآن وحدیث دانشیار گروه تفسیر، دانشکده علوم قرآنی مشهد، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، قم، ایران.

dimehquran.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

عمار عبودی محمد حسین نصار

دکتری تاریخ استاد گروه تاریخ دانشگاه کوفه

ammar.nassaruokufa.edu.iq
0000-0002-8125-5771

هادی عبد النبی محمد التمیمی

دکتری تاریخ پروفسورتاریخ و رئیس دانشکده علوم اسلامی دانشگاه اسلامی نجف اشرف

haady.altememyiunajaf.edu.iq
0000-0001-6025-9135

h-index: 2  

مدیر داخلی

مهدی اثنی عشران

دکتری مدیریت رسانه دکتری مدیریت رسانه، واحد اصفهان(خوراسگان)،دانشگاه آزاد اسلامی،اصفهان،ایران.

esnaasharquran.ac.ir
0000-0002-1267-9159

کارشناس نشریه

لیلا قصابی

کارشناس نشریه، دانشکده علوم قرآنی اصفهان، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، قم، ایران.

ghasabiquran.ac.ir

ویراستار ادبی

روح الله ناظمی

دکتری علوم قرآن و حدیث استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده علوم قرآنی زاهدان، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، قم ، ایران.

rnazemiquran.ac.ir
0000-0002-7260-6824

ویراستار انگلیسی

مهدی حبیب اللهی

دکتری علوم قرآن و حدیث استادیار گروه زبان های خارجی و مطالعات بینا فرهنگی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، قم، ایران.

habibolahigmail.com
0000-0002-8411-101X

ویراستار عربی

کبری راستگو

دکتری زبان و ادبیات عربی دانشیار زبان و ادبیات عرب، دانشکده علوم قرآنی مشهد، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، قم، ایران

rastgooquran.ac.ir
0000-0003-1644-037x

اعضای مشورتی هیات تحریریه

مجتبی قربانیان

دکتری علوم قرآن و حدیث استادیار علوم قرآن و حدیث ، دانشکده علوم قرآنی اصفهان،دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، قم ، ایران.

m.ghorbanianquran.ac.ir
0009-0007-3004-4214

صفحه آرا

نجمه عکاف زاده

دانشکده علوم قرآنی اصفهان

akaf410gmail.com

حسابدار

عبدالرسول دری

دانشکده علوم قرآنی اصفهان

ar_dorriquran.ac.ir

تیم اجرایی

مجتبی میرزاخانی

دانشکده علوم قرآنی اصفهان

mojtabamirzakhani7gmail.com