نمایه نویسندگان

آ

 • آب سالان، مهدی تحلیل و بررسی تناسب آیات قتال در سوره توبه با تکیه‌بر اسباب و فضای نزول آیات و سور مرتبط [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 162-188]

ا

 • ابوئیه، فخرالدین تحلیل و بررسی شیوه‌های تعزیری در قرآن و سیر تاریخی تاثیر پذیری فقه شیعه از آن [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 104-125]
 • اثنی عشران، مهدی راهبردهای رسانه ای به منظورجذب مخاطب مبتنی برآموزه های قرآن کریم [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 136-161]
 • احمدوند، عباس بازخوانی نحوه انعکاس اخبار بشارات النبی (ص) در کمال‌الدین و تمام‌النعمه صدوق (ره) بر اساس آیات قرآنی و منابع تاریخی [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 86-103]
 • استادی، کاظم معرفی دوره‌هایِ زمانیِ پس از نزولِ وحی و جایگاه آن در تحریفِ لفظیِ قرآن [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 48-69]
 • اسعدی، محمد مصطفی پیامدسنجی فرهنگی و تمدنی استکبار در جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن کریم [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 70-89]
 • اسماعیلی، سید محمد بررسی نقش ایرانیان در تمدن قرآنی - اسلامی در عصر حضور ائمه(ع) [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 28-51]
 • اسماعیلی، محمد رضا ارتباط و پیوستگی رنگ در قرآن و معماری مسجد در تمدن اسلامی [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 104-127]
 • اسماعیلی، مهران بررسی تطبیقی تأثیر پذیری ملا حسین کاشفی از آیات قرآن کریم در مقتل نویسی (روضه الشهداء) [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 90-109]
 • اسماعیلی شاد، بهرنگ تبیین مولفه‌های تمدن‌سازی اسلامی در آیات قرآن: مرور نظام‌مند [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 94-127]
 • اعتصامی، علی مقایسه تحلیلی نحوۀ انعکاس صلح حدیبیه در قرآن‌کریم و منابع تاریخی (مغازی واقدی، سیره ابن‌هشام، طبقات ابن‌سعد و تاریخ طبری) [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 60-81]
 • الهی دوست، سعیده مقایسه و ارزیابی نقش‌های جنسیتی در فرهنگ قرآن کریم [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 128-148]
 • امینی، محمد تحلیلی بر گونه شناسی آیات و روایات مرتبط با عصر جاهلیت [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 8-27]

ب

 • باباپور، محمد مهدی بررسی تطبیقی تأثیر پذیری ملا حسین کاشفی از آیات قرآن کریم در مقتل نویسی (روضه الشهداء) [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 90-109]
 • باوان پوری، مسعود بینامتنیت قرآنی در اشعار شیخ حسین بن الحاج محمد آل‌نجف [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 54-77]
 • بهنیافر، احمدرضا تحلیل و بررسی شیوه‌های تعزیری در قرآن و سیر تاریخی تاثیر پذیری فقه شیعه از آن [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 104-125]

پ

 • پاسه، آشورقلیچ بینامتنیت قرآنی در اشعار شیخ حسین بن الحاج محمد آل‌نجف [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 54-77]
 • پور قصاب امیری، علی تحلیل و بررسی شیوه‌های تعزیری در قرآن و سیر تاریخی تاثیر پذیری فقه شیعه از آن [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 104-125]

ت

 • تاجیکی، احمد پیامدسنجی فرهنگی و تمدنی استکبار در جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن کریم [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 70-89]
 • تقی پور، فائزه راهبردهای رسانه ای به منظورجذب مخاطب مبتنی برآموزه های قرآن کریم [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 136-161]

ث

 • ثوابی طرقی، جواد تحلیل و بررسی شیوه‌های تعزیری در قرآن و سیر تاریخی تاثیر پذیری فقه شیعه از آن [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 104-125]

ج

 • جلالی، مهدی تحلیل و بررسی تناسب آیات قتال در سوره توبه با تکیه‌بر اسباب و فضای نزول آیات و سور مرتبط [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 162-188]

ح

 • حاتم زاده، سهراب تبیین مولفه‌های تمدن‌سازی اسلامی در آیات قرآن: مرور نظام‌مند [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 94-127]
 • حاجی تقی، محمد بررسی تطبیقی تأثیر پذیری ملا حسین کاشفی از آیات قرآن کریم در مقتل نویسی (روضه الشهداء) [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 90-109]
 • حسینی دولت آباد، بی بی حکیمه پژوهشی در تقابل مثل‌های رایج عصر حاضر با قرآن کریم [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 8-27]
 • حسینی کجانی، سید محمد صادق مقایسه تحلیلی نحوۀ انعکاس صلح حدیبیه در قرآن‌کریم و منابع تاریخی (مغازی واقدی، سیره ابن‌هشام، طبقات ابن‌سعد و تاریخ طبری) [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 60-81]

خ

 • خلیلی، پروین بینامتنیت قرآنی در اشعار شیخ حسین بن الحاج محمد آل‌نجف [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 54-77]
 • خوشدونی، مهدی بررسی و فهم دلالت های قرآنی بر مطلوبیت ایجاد تمدن دینی [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 52-85]

د

 • دهقانی، فرزاد ارزیابی کودک همسری در آیینه فرهنگ قرآنی [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 8-33]
 • دوستکان، فاطمه پژوهشی در تقابل مثل‌های رایج عصر حاضر با قرآن کریم [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 8-27]

ر

 • ربانی، علی مقایسه و ارزیابی نقش‌های جنسیتی در فرهنگ قرآن کریم [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 128-148]
 • ربانی خواه، احمد ارزیابی کودک همسری در آیینه فرهنگ قرآنی [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 8-33]
 • رستمی، محمدحسن تحلیل و بررسی تناسب آیات قتال در سوره توبه با تکیه‌بر اسباب و فضای نزول آیات و سور مرتبط [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 162-188]
 • رضاپور، مهتاب مقایسه و ارزیابی نقش‌های جنسیتی در فرهنگ قرآن کریم [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 128-148]

ز

 • زادهوش، میثم امتیاز وحی تنزیلی(ماانزل) از وحی تبیینی(مانزل) و نقش آن در عدم تحریف قرآن (مبتنی بر آیات قرآن و روایات امامیه) [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 127-146]
 • زینلی، بهمن مقایسه تحلیلی نحوۀ انعکاس صلح حدیبیه در قرآن‌کریم و منابع تاریخی (مغازی واقدی، سیره ابن‌هشام، طبقات ابن‌سعد و تاریخ طبری) [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 60-81]

س

 • سبحانی یامچی، محمد ارزیابی مؤلفه‌های فرهنگی شهر طیّب از منظر قرآن (مطالعه موردی: شهر مراغه) [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 34-59]
 • سجادی جزی، سید احمد بررسی تحلیلی ‌مولفه‌های خودشناسی قرآنی و کاربست آن در پرورش و تکامل انسان، (مطالعه موردی تفسیر مخزن‌العرفانِ بانو مجتهده امین) [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 83-103]
 • سعادت نیا، رضا بررسی زمینه ها و عوامل بهانه جوییهای اجتماعی در برابر اوامر الهی از منظر قرآن [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 28-53]
 • سلیمان‌پورعمران، محبوبه تبیین مولفه‌های تمدن‌سازی اسلامی در آیات قرآن: مرور نظام‌مند [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 94-127]
 • سیدی فرخد، سیده شیرین بررسی تحلیلی آیه نگاری جوینی در تاریخ جهانگشا [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 8-27]

ش

 • شریفی، عباس بررسی زمینه ها و عوامل بهانه جوییهای اجتماعی در برابر اوامر الهی از منظر قرآن [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 28-53]
 • شهبازی، محمد پیامدسنجی فرهنگی و تمدنی استکبار در جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن کریم [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 70-89]

ص

 • صفری، احمد سنجش برخی از باورها در فرهنگ عمومی با آیات قرآن [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 110-135]
 • صمدی، زهرا بینامتنیت قرآنی در اشعار شیخ حسین بن الحاج محمد آل‌نجف [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 54-77]

ط

 • طباطبا‌ئی، سید مهدی بررسی تطبیقی تأثیر پذیری ملا حسین کاشفی از آیات قرآن کریم در مقتل نویسی (روضه الشهداء) [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 90-109]
 • طباطبایی، سید مصطفی ارتباط و پیوستگی رنگ در قرآن و معماری مسجد در تمدن اسلامی [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 104-127]

ع

 • عارف نیا، هادی بررسی تحلیلی آیه نگاری جوینی در تاریخ جهانگشا [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 8-27]
 • عسکری، محمد حسین تحلیلی بر گونه شناسی آیات و روایات مرتبط با عصر جاهلیت [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 8-27]
 • عشقی، علی ارزیابی مؤلفه‌های فرهنگی شهر طیّب از منظر قرآن (مطالعه موردی: شهر مراغه) [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 34-59]
 • عقیلی، سید احمد ارتباط و پیوستگی رنگ در قرآن و معماری مسجد در تمدن اسلامی [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 104-127]
 • علیانسب، ضیاءالدین «مهریه» در فرهنگ جاهلی و شیوه مواجهه قرآن با آن با تأکید بر زمینه‌های معرفتی [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 78-93]

ق

 • قربانیان، مجتبی بررسی و تبیین روش‌های قرآن کریم در تحول فرهنگ و عقیده‌ی انسان [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 28-47]
 • قلمکاریان، سید محمد مقایسه و ارزیابی نقش‌های جنسیتی در فرهنگ قرآن کریم [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 128-148]

م

 • محمدی آشنانی، علی بررسی تحلیلی ‌مولفه‌های خودشناسی قرآنی و کاربست آن در پرورش و تکامل انسان، (مطالعه موردی تفسیر مخزن‌العرفانِ بانو مجتهده امین) [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 83-103]
 • مهرآوران، محمود سنجش برخی از باورها در فرهنگ عمومی با آیات قرآن [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 110-135]
 • میرزامحمدی، محمدحسن تبیین مولفه‌های تمدن‌سازی اسلامی در آیات قرآن: مرور نظام‌مند [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 94-127]

ن

 • نعمتی، خلیل بازخوانی نحوه انعکاس اخبار بشارات النبی (ص) در کمال‌الدین و تمام‌النعمه صدوق (ره) بر اساس آیات قرآنی و منابع تاریخی [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 86-103]
 • نعمتی، فرهاد بازخوانی نحوه انعکاس اخبار بشارات النبی (ص) در کمال‌الدین و تمام‌النعمه صدوق (ره) بر اساس آیات قرآنی و منابع تاریخی [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 86-103]
 • نوری، جعفر بررسی تحلیلی آیه نگاری جوینی در تاریخ جهانگشا [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 8-27]
 • نوری خسروشاهی، پریا «مهریه» در فرهنگ جاهلی و شیوه مواجهه قرآن با آن با تأکید بر زمینه‌های معرفتی [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 78-93]

و

 • واعظی، سید حسین بررسی زمینه ها و عوامل بهانه جوییهای اجتماعی در برابر اوامر الهی از منظر قرآن [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 28-53]
 • ورمقانی، حسنا قرائت سبک زندگی قرآنی در طراحی مسکن سنتی دزفول [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 126-150]

ی

 • یحیایی، علی ارزیابی کودک همسری در آیینه فرهنگ قرآنی [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 8-33]