دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

ارائه الگوی ذکر درمانی مبتنی برآیات قرآن کریم و روایات به منظور ترویج فرهنگ عبادت و پیشگیری از اضطراب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1402

10.22034/jksl.2023.398511.1209

معصومه اسمعیلی ده خواجه؛ محمد حسین فلاح؛ سعید وزیری؛ ابوالقاسم عاصی مذنب


نقد اندیشۀ موعودگرایی هانری کُربَن از منظر قرآن و روایات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1402

10.22034/jksl.2023.403953.1221

سید کریم خوب بین خوش نظر؛ محمدرضا فاضلی


بازخوانی تعامل پیامبران و اشرافیت در قرآن کریم ( مطالعه موردی خباثت های ملا در برابر دعوت حضرت موسی )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1402

10.22034/jksl.2023.388319.1191

علی قاسم آبادی؛ مهدی داوری؛ سکینه آخوند


بازآفرینی مدل تربیت رسانه ای مبتنی بر آموزه های تربیتی قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1402

10.22034/jksl.2023.353224.1133

غلامرضا رحیمی طالخونچه؛ فائزه تقی پور؛ اکبر اعتباریان خوراسگانی


نقش داستان حضرت‌موسی(ع) بر تثبیت‌قلب‌پیامبر(ص) براساس سوره‌نمل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1402

10.22034/jksl.2023.365075.1200

خدیجه احمدی بیغش؛ زینب تبریزچی