ویژگی های انسانِ تمدن ساز از منظر قرآن کریم

دوره 2، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 62-79

10.22034/jksl.2021.287335.1021

سید محمد شفیعی دارابی؛ زهره باقریان


الگوی نظری اطلاع‌رسانی مطلوب در مسئله بحران آب با تأکید بر آموزه‌های قرآن کریم

دوره 4، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 7-38

10.22034/jksl.2023.384628.1186

مهران فولادی نژاد؛ علی محمدمزیدی؛ حسین اسلامی