کلیدواژه‌ها = تمدن
مؤلفه‌های فرامادّی تمدن‌ساز از منظر قرآن کریم

دوره 1، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 127-150

10.22034/jksl.2021.129456

راضیه تبریزی زاده اصفهانی