کلیدواژه‌ها = مثل‌های قرآنی
پژوهشی در تقابل مثل‌های رایج عصر حاضر با قرآن کریم

دوره 3، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 8-27

10.22034/jksl.2023.307179.1099

بی بی حکیمه حسینی دولت آباد؛ فاطمه دوستکان