کلیدواژه‌ها = معماری مسجد
ارتباط و پیوستگی رنگ در قرآن و معماری مسجد در تمدن اسلامی

دوره 3، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 104-127

10.22034/jksl.2023.365485.1163

سید احمد عقیلی؛ محمد رضا اسماعیلی؛ سید مصطفی طباطبایی