اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

حجه الاسلام دکتر سید احمد سجادی جزی

فقه و اصول ریاست دانشکده علوم و معارف قرآن کریم اصفهان

sas_313yahoo.com

سردبیر

دکتر محمد علی چلونگر

تاریخ اسلام استاد گروه تاریخ و ایرانشناسی دانشگاه اصفهان

m.chelongaryahoo.com

مدیر داخلی

سید مصطفی طباطبایی

تاریخ اسلام مدیر داخلی

smtabatabaey1985gmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر نصراله شاملی

زبان . ادبیات عرب استاد گروه عربی دانشگاه اصفهان

shameli1332gmail.com

حجه الاسلام دکتر محمد علی مهدوی راد

فقه و اصول اسلامی دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران

mahdaviradisca.ac.ir

دکتر نعمت الله صفری فروشانی

تاریخ و تمدن ملل اسلامی استاد جامعه المصطفی العالمیه

nsafari8gmail.com

دکتر محمد حسین رجبی دوانی

تاریخ اسلام دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین

mhrajabidavanigmail.com

حجه الاسلام دکتر رحمان عشریه

تفسیر و علوم قرآن کریم دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

oshryehquran.ac.ir

حجه الاسلام دکتر محمد نقیب

تفسیر و علوم قرآنی دانشیار و رئیس دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

amin200057yahoo.com

دکترمحسن دیمه کار گراب

علوم قرآن وحدیث دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

mdeymekargmail.com
0000-0002-9219-0870

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر عمار عبودی محمد حسین نصار

استاد گروه تاریخ دانشگاه کوفه

drammarnassar73yahoo.com

دکتر هادی عبد النبی محمد التمیمی

تاریخ استاد دانشگاه نجف اشرف

haady.altemeemyyahoo.com