اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

حجه الاسلام دکتر سید احمد سجادی جزی

فقه و اصول ریاست دانشکده علوم و معارف قرآن کریم واحد اصفهان

sas_313yahoo.com

سردبیر

دکتر محمد علی چلونگر

تاریخ اسلام استاد گروه تاریخ و ایرانشناسی دانشگاه اصفهان

m.chelongaryahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر نصراله شاملی

زبان . ادبیات عرب استاد گروه عربی دانشگاه اصفهان

shameli1332gmail.com

حجه الاسلام دکتر محمد علی مهدوی راد

فقه و اصول اسلامی دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران

mahdaviradisca.ac.ir

دکتر نعمت الله صفری فروشانی

تاریخ و تمدن ملل اسلامی استاد جامعه المصطفی العالمیه

nsafari8gmail.com

حجه الاسلام دکتر رحمان عشریه

تفسیر و علوم قرآن کریم دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

oshryehquran.ac.ir

حجه الاسلام دکتر محمد نقیب

تفسیر و علوم قرآنی دانشیار و رئیس دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

amin200057yahoo.com

دکترمحسن دیمه کار گراب

علوم قرآن وحدیث عضو هیات علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم و رئیس دانشکده علوم قرآنی مشهد

mdeymekargmail.com
0000-0002-9219-0870

دکتر روح الله ناظمی

علوم قرآنی استادیار دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم

rnazemimail.quran.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر عمار عبودی محمد حسین نصار

استاد گروه تاریخ دانشگاه کوفه

drammarnassar73yahoo.com

دکتر هادی عبد النبی محمد التمیمی

تاریخ استاد دانشگاه نجف اشرف

haady.altemeemyyahoo.com

مدیر داخلی

سید مصطفی طباطبایی

تاریخ اسلام مدیر داخلی

smtabatabaey1985gmail.com