اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

حجه الاسلام دکتر سید احمد سجادی جزی

فقه و اصول ریاست دانشکده علوم و معارف قرآن کریم واحد اصفهان

sas_313yahoo.com

سردبیر

دکتر محمد علی چلونگر

تاریخ اسلام استاد گروه تاریخ و ایرانشناسی دانشگاه اصفهان

m.chelongaryahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر نصراله شاملی

زبان . ادبیات عرب استاد گروه عربی دانشگاه اصفهان

shameli1332gmail.com

دکتر محمد علی مهدوی راد

فقه و اصول اسلامی دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران

mahdaviradisca.ac.ir

دکتر نعمت الله صفری فروشانی

تاریخ و تمدن ملل اسلامی استاد جامعه المصطفی العالمیه

nsafari8gmail.com

حجه الاسلام دکتر رحمان عشریه

تفسیر و علوم قرآن کریم دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

oshryehquran.ac.ir

دکتر زهره اخوان مقدم

علوم قرآن و حدیث دانشیاردانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

dr.zo.akhavangmail.com

حجه الاسلام دکتر محمد نقیب

تفسیر و علوم قرآنی سرپرست دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

amin200057yahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر عمار عبودی محمد حسین نصار

استاد گروه تاریخ دانشگاه کوفه

drammarnassar73yahoo.com

دکتر هادی عبد النبی محمد التمیمی

تاریخ استاد دانشگاه نجف اشرف

haady.altemeemyyahoo.com

مدیر داخلی

سید مصطفی طباطبایی

تاریخ اسلام مدیر داخلی

smtabatabaey1985gmail.com