دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 8، مهر 1401، صفحه 1-165