راهبردهای رسانه ای به منظورجذب مخاطب مبتنی برآموزه های قرآن کریم

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارگروه علوم ارتباطات اجتماعی،دانشگاه آزاداسلامی واحداصفهان(خوراسگان)،اصفهان

2 دانش آموخته مقطع دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)، ایران

10.22034/jksl.2022.345775.1109

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارایه راهبردهای رسانه ای به منظورجذب مخاطب مبتنی برآموزه های قرآن کریم انجام شد. بدین منظور تعداد 25 نفر از مدیران، متخصصان و اساتید ارتباطات، رسانه،جامعه شناسی،حوزه ومدیریت فرهنگی با استفاده ازروش نمونه گیری نظری انتخاب شده و ازطریق روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد استقرایی مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش، مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته بود و جمع آوری یافته ها تا اشباع نظری اطلاعات ادامه یافت. یافته ها شامل 205کد مفهومی و 26مقوله است. یافته‌ها نشان داد که درنظرگرفتن پیامدهای تولیدمحتواازآیات قرآن،اهداف رسانه متربی،تعریف وضعیت مطلوب قرآن درفرهنگ عمومی،غنی کردن محتوا،برنامه های استراتژیک قرآنی درسازمان رسانه ای،ویژگی‌های مخاطبان، بِرندسازی، توجه به تفاوت پیام‌های قرآنی، جذابیت در تولید محتوی، تدوین دستورالعمل‌های رسانه‌ای خاص، جهانی کردن ادبیات قرآن کریم، تعامل هنر و قرآن کریم در رسانه و اتخاذ سیاست‌هایی بر همگرایی از جمله عواملی بود که در تولید محتوا به منظور جذب مخاطب و از طریق راهبردهای رسانه‌ای اثر می‌گذاشت.

کلیدواژه‌ها


-آیت اله العظمی سید علی امام خامنه ای(1385)، مجموعه بیانات.
-ایمان، محمدتقی(1397)، روش شناسی تحقیقات کیفی، تهران: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
- ارژنگ، م؛ صلواتیان، س. 1395، هویت برند در سازمان‌های رسانه‌ای، ماهنامه مدیریت رسانه، شماره 20، صص 16-7.
- افقهی، ا؛ حمیدی زاده، ع؛ میرزمانی، ا. 1398. شناسایی عوامل تأثیرگذار در برند شدن رسانه خبری، مطالعات میان رشته‌ای ارتباطات و رسانه، زمستان، شماره6، صص30-11
- بقوسیان، 1400، فیلم آموزشی https://www. aparat. com/v/DYOlk
-جلالی، رستم(1391) نمونه‌گیری در پژوهش‌های کیفی، تحقیقات کیفی در علوم سلامت، سال 1، شماره 4، زمستان 1391: 321-310.
- جعفری، ح؛ تقوی فرد، م؛ حنفی زاده، پیام. 1397. مدل بومی ارزیابی کیفیت سایت‌های خبری (NEWSQUAL)، رایانش نرم و فناوری اطلاعات، بهار و تابستان، دوره 7، شماره 1، صص71-56.
- زاهد، ع؛ اکبریانی، ا. 1395. ارائه راهکارهای موثر در بهینه سازی صفحات وب با استفاده از تکنولوژی سئو (SEO)، مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی چشم انداز‌‌های نو در مهندسی برق و کامپیوتر، تهران: کنفدراسیون بین المللی مخترعان جهان (IFIA) دانشگاه جامع علمی کاربردی، نوزدهم شهریور.
-ساروخانی، باقر(1391) جامعه شناسی ارتباطات(اصول ومبانی)، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
-صالحی امیری، سیدرضا. (1386). مفاهیم و نظریه‌های فرهنگی، تهران. انتشارات ققنوس.
-عباس‌زاده، محمد(1391)، تأملی بر اعتبار و پایایی در تحقیقات کیفی، فصلنامه جامعه شناسی کاربردی، سال 23، شماره1، شماره پیاپی 45: 34-19
-ویلیامز، کوین(1386) درک تئوری رسانه، ترجمه رحیم قاسمیان، تهران: نشر ساقی.
مهدی زاد، سید محمد(1392) نظریه‌های رسانه: اندیشه‌های رایج و دیدگاه‌های انتقادی، تهران: نشر همشهری، چاپ سوم.
-بهرامی کمیل، نظام(1388)، نظریه رسانه‌ها (جامعه‌شناسی ارتباطات)، تهران: انتشارات کویر.
استری، جان(1384)، رسانه های فراگیر، سیاست و دموکراسی، ‌ترجمه حبیب الله فقیهی نژاد، تهران: مؤسسه انتشاراتی روزنامه ایران.
-لاسول، هارولد(۱۳۸۳)، ساخت و کارکرد ارتباطات در جامعه، ترجمه: غلامرضا آذری. تهران: انتشارات خجسته.
-فردرو، محسن و دیگران؛ جامعه و فرهنگ، (مجموعه مقالات) تهران، آرون، چاپ اول 1380 ص 124 تا ص 170.
-مرعشی، سید جعفر و دیگران، پیرامون فرهنگ عمومی کشور، تهران، سازمان مدیریت صنعتی، چاپ اول، 1376، ص 59 تا ص 62 و ص 71 تا ص 73.
- منتظر قائم، م. 1393. خدمت به مخاطب، ماهنامه تحلیلی راهبردی شورای عالی فرهنگی آستان قدس رضوی، ش. 44، صص 171-143.
منابع خارجی:
- Ciancone Chama, A. G. , Monaro, M. , Piccoli, E. Cambering, L. , & Spagnolli, A. (2019) Engaging the Audience with Biased News: An Exploratory Study on Prejudice and Engagement, In Persuasive Technology: Development of Persuasive and Behavior Change Support Systems. https: doi-org/10. 11007/978-3-030-17287-9-28
- Chung, (2019), Computers in Human Behavior, Volume 91February, Pages 271-278.
-Fan, JJ (2017) Clustering analysis of microblog comments information. Hefei, China: Anhui University.
-Gubhaju, Lina; Williams, Robyn; Jones, Jocelyn; Hamer, David; Shepherd, Carrington; McAullay, Dan; Eades, Sandra J. ; McNamara, Bridgette (2020). Cultural Security Is an On-Going Journey Exploring Views from Staff Members on the Quality and Cultural Security of Services for Aboriginal Families in Western Australia. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(22), 8480–. doi:10. 3390/ijerph17228480.
-Glaser, B. (2005). The grounded theory perspective III: Theoretical coding, Sociology Press. Mill Valley, CA.
-Mcquail, D. (2006) Mcquail’s Mass communication theory, Sage publications.
-Scheufele, D. A. & Tewkesbury, D. (2007). Framing, Agenda Setting, and Priming: The Evolution of Three Media Effects Models. Journal of Communication, 57, 9-20.
-Scheufele, Dietram A. (1999) Framing as a Theory of Media Effects Get access Arrow, Journal of Communication, Volume 49, Issue 1, March 1999, Pages 103–122, https://doi. org/10. 1111/j. 1460-2466. 1999. tb02784. x
- Plaza, B. (2009, September). Monitoring web traffic source effectiveness with Google Analytics: An experiment with time series. In Aslib Proceedings (Vol. 61, No. 5, pp. 474-482). Emerald Group Publishing Limited.