تعداد مقالات: 8
2. سخن سردبیر

دوره 1، شماره 1، پاییز 1399


7. مبانی تحول عقیده انسان از منظر قرآن کریم

دوره 1، شماره 1، پاییز 1399، صفحه 104-124

10.22034/jksl.2020.122513

مجتبی قربانیان