تعداد مقالات: 20

4. سخن سردبیر

دوره 1، شماره 1، پاییز 1399


8. ویژگی های انسانِ تمدن ساز از منظر قرآن کریم

دوره 1، شماره 3، بهار 1400، صفحه 62-79

10.22034/jksl.2021.287335.1021

سید محمد شفیعی دارابی؛ زهره باقریان


11. رابطه ی طبیعت با سقوط تمدنها در قرآن

دوره 1، شماره 1، پاییز 1399، صفحه 81-103

10.22034/jksl.2020.122259

زهره باقریان


13. مبانی تحول عقیده انسان از منظر قرآن کریم

دوره 1، شماره 1، پاییز 1399، صفحه 104-124

10.22034/jksl.2020.122513

مجتبی قربانیان


18. تبیین و بررسی مؤلفه‌ی تمایلات در تفکر انتقادی از منظر فرهنگ قرآنی و روانشناسی

دوره 1، شماره 2، زمستان 1399، صفحه 67-102

10.22034/jksl.2021.129454

نفیسه آذربایجانی؛ رضا شکرانی؛ مسعود آذربایجانی


20. مؤلفه‌های فرامادّی تمدن‌ساز از منظر قرآن کریم

دوره 1، شماره 2، زمستان 1399، صفحه 127-150

10.22034/jksl.2021.129456

راضیه تبریزی زاده اصفهانی